Załącznik

do uchwały Nr XXX/140/08

Rady Gminy Końskowola

z dnia 26 listopada 2008 r.

 

STATUT

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W KOŃSKOWOLI

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy Statut określa ustrój, zakres działania i strukturę organizacyjną Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanego dalej „Środowiskowym Domem Samopomocy”.
 2. Ilekroć w dalszych przepisach Statutu jest mowa o „Gminie”, „Radzie Gminy”, lub „Wójcie Gminy”, należy przez to rozumieć „Gminę Końskowola”, „Radę Gminy Końskowola” i „Wójta Gminy Końskowola”.

§2

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami),
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami),
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami).
 4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz.535 z późn. zmianami),
 5. Uchwały Nr XXXIV/184/05 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli.
 6. niniejszego Statutu

§3

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Gminę Końskowola w celu realizacji zadań zleconych obejmujących prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych i osób małoletnich z zaburzeniami psychicznymi
 3. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest Końskowola, ul. Lubelska 81a.
 4. Jednostka używa pieczęci podłużnej o treści:

Środowiskowy Dom Samopomocy

Lubelska 81a

24 – 130 Końskowola

tel. (0-81) 889-20-53

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką o charakterze lokalnym. Do Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być przyjęte osoby z poza Gminy Końskowola. Podstawą przyjęcia osób z poza terenu gminy jest podpisanie stosownego porozumienia między Wójtem Gminy Końskowola, a reprezentantem właściwej gminy.
 2. Osoby przyjmowane są do Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnych Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli w porozumieniu z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

§4

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez:

 • stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, doskonalenia czynności nabytych oraz realizacji zadań życiowych,
 • kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku lokalnym poprzez swobodne kontakty,
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i własnych zainteresowań,
 • prowadzenie rehabilitacji i terapii zajęciowej w miarę posiadanych środków finansowych,
 • zapewnienie miejsca pobytu i jednego posiłku dziennie,
 • dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych, uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w środowisku lokalnym,
 • utrzymywanie kontaktów z rodzinami uczestników.

§5

W wykonywaniu swoich zadań Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§6

 1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy.
 2. Dyrektor wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.
 3. Dyrektor nadzoruje całość prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy zadań, jednoosobowo odpowiada za ich prawidłową realizację, reprezentuje Środowiskowy Dom Samopomocy na zewnątrz.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

§7

 1. W Środowiskowym Domu Samopomocy tworzy się następujące stanowiska i komórki organizacyjne:

Dyrektor
główny księgowy,
terapeuta/instruktor terapii zajęciowej
psycholog
pielęgniarka
pracownik socjalny
inne stanowiska zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań i zabezpieczające sprawne funkcjonowanie Domu.

 1. Strukturę wewnętrzną Środowiskowy Domu Samopomocy oraz zadania poszczególnych stanowisk pracy i komórek organizacyjnych określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
 2. Prawa i obowiązki pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne reguluje ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy społecznej i przepisy wydane na ich podstawie.
 3. Sprawy organizacyjne nieokreślone w statucie i regulaminie organizacyjnym regulowane są zarządzeniami Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy.

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA FINANSOWA

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

§8

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową Gminy Końskowola finansowaną za jej pośrednictwem ze środków otrzymanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Lubelskiego.

§9

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada odrębny rachunek bankowy.
 2. Podstawą gospodarki budżetowej Środowiskowego Domu Samopomocy jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki na realizację zadań zleconych.
 3. Wszelkie zmiany w planie finansowym mogą być dokonywane zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i uchwały budżetowej Gminy.

§10

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową.
 2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot określonych przez Radę Gminy.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

 1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.
 2. Zmian niniejszego Statutu dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.