Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli: www.sds.konskowola.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
  • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
  • może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
  • brak responsywności,
  • niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Zamierzamy dokładać starań, by dostępność strony ulegała poprawie, a nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie – posiadały odpowiednią strukturę znaczników, czyli tagowanie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt email: sds.konskowola@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
(81) 889-20-53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskowoli posiada biuro podawcze w budynku Ośrodka, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Lubelskiej. Do biura podawczego prowadzą schody oraz można skorzystać z windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do tłumaczenia z języka migowego nie został przeszkolony żaden pracownik ŚDS.

Ze względu na stan epidemii do ŚDS mogą swobodnie wchodzić uczestnicy i kadra z zachowaniem obowiązującej procedury.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, osoby zainteresowane osobistym załatwieniem sprawy w ŚDS muszą zadzwonić dzwonkiem i czekać na przyjście określonej osoby.

Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.