Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Przyjaciół „Radość” powstało w 2010 r. z inicjatywy rodziców, opiekunów oraz osób zainteresowanych aktywizacją osób niepełnosprawnych do lepszego życia społecznego i zawodowego.

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji, edukacji i integracji
osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Przyjaciół „Radość” zarejestrowano w KRS pod nr 0000364105
w dniu 30.08.2010 r.

 

STATUT

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Przyjaciół

„Radość”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Przyjaciół „Radość” , zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, powołanym dla osiągnięcia celów zawartych w niniejszym statucie.

 • 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Lubelskiej 81 A w Końskowoli.

 • 3

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Główny teren działania to Gmina Końskowola. Stowarzyszenie może prowadzić działalności poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym.

 • 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 • 5

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 • 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 • 7

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

 • 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 • 9

W ramach obowiązujących przepisów prawnych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych, zatrudniać pracowników do prowadzenia biura i wykonywania innych prac wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.

 • 10

Stowarzyszenie ma prawo używać znaku, odznak i pieczęci według wzorów przyjętych przez jego władze.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 • 11

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw,
 2. zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 3. tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 4. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 5. edukacja społeczna oparta na zasadach integracji,
 6. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych,
 7. organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 8. inicjowanie i realizowanie działań mających na celu zapobieganie patologiom i dysfunkcjom.
 • 12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie z organami władzy administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, jednostkami gospodarczymi, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami zrzeszającymi i pracującymi na rzecz i dla dobra osób niepełnosprawnych,
 2. udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informacje, pomoc prawną i socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej,
 3. prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej zmierzającej do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych wzajemnych postaw przy wykorzystaniu do tego celu środków masowego przekazu i własnych publikacji,
 4. organizowanie konferencji, zjazdów, imprez integracyjnych, turnusów i obozów rehabilitacyjnych, wczasów,
 5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych i opiekunów,
 6. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym i przemocy w rodzinie,
 8. promocję działalności twórczej niepełnosprawnych,
 9. pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

 • 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
 • 14

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 • 15

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację członkowską, opłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 • 16

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu deklaracji, o której mowa w § 16 na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 • 17

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 • 18

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 • 19

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 • 20

Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia jest przyznawany przez Walne Zgromadzenie na wniosek pięciu członków Stowarzyszenia.

 • 21
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  • czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień § 49,
  • udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 • 22

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 • 23

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, przy czym jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

 • 24

Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, przy czym jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

 • 25
 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Utrata członkostwa nastąpić może na skutek:
  • wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • nie płacenia składek przez okres sześciu kolejnych miesięcy,
  • na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia z w/w powodów,
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 • 26

Od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

 • 27

Odwołanie pisemne, o którym mowa w § 28 zainteresowany składa w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia przez Zarząd o odmowie przyjęcia w poczet członków lub o pozbawieniu członkostwa.

 • 28

Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków zapada bez pośrednictwa Zarządu w ciągu dwóch miesięcy.

 • 29

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 • 30

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 31
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.
 • 32

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 • 33
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • 34
 1. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok w pierwszym kwartale przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. W przypadku upływu terminu na zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Zwyczajnego i nie wykonanie tego obowiązku przez Zarząd powoduje, że drugie Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne zostaje zwołane przez Komisję Rewizyjną w ciągu kolejnego miesiąca.
 • 35

Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 • 36

Do wyłącznej właściwości walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu oraz Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 7. uchwalanie budżetu,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 • 37

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

 • 38

Zarząd składa się od 3 do 5 członków:

 1. Prezesa
 2. Wiceprezesa
 3. Sekretarza
 4. Skarbnika
 5. Członka
 • 39

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

 • 40

Do właściwości Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i projektu budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie Członków,
 • 41

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na pół roku.

 • 42

Komisja Rewizyjna składa się z:

 1. Przewodniczącego,
 2. Zastępcy,
 3. Członka.
 • 43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
 2. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 3. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Zwyczajnego w przypadku nie zwołania przez Zarząd.
 • 44

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrotu kosztów i wynagrodzeń.
 • 45

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się będą w miarę potrzeb- nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 • 46

W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka organu.

 • 47

W składzie każdego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej musi zawsze znajdować się co najmniej jedna osoba będąca rodzicem, rodzeństwem lub bliskim krewnym osoby niepełnosprawnej.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 • 48

Majątek stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności statutowej,
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 5. dotacji i ofiarności publicznej.
 • 49

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 50

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 • 51

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 • 52

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób  jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 • 53

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.