Środowiskowy Dom Samopomocy utworzony został na bazie specjalistycznych usług opiekuńczych 01.01.2002 r. jako Komórka Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli na 15 miejsc.

Od stycznia 2006 roku funkcjonuje jako odrębna jednostka organizacyjna Gminy Końskowola. Ośrodek przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z chorobą psychiczną.

W 2007 pozyskano środki finansowe na adaptację budynku po byłej szkole na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy. Adaptacja nowego lokalu możliwa była dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” oraz przy współudziale środków własnych Gminy Końskowola, jak również dzięki przyznanym środkom finansowym z rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne tj. platformy dla osoby niepełnosprawnej na wózku oraz niezbędnego wyposażenia.

W grudniu 2007 roku zostały przyznane środki finansowe na uruchomienie dodatkowych 15 miejsc, co dało mozliwość przyjęcia 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Od 2013 roku posiadamy 38 miejsc, które dają wsparcie dla osób niepełnosprawnych z Gminy Końskowola oraz z Gminy Kurów, Żyrzyn i Markuszów na podstawie porozumień międzygminnych.

Działania terapeutyczne w adoptowanym budynku prowadzone są w 7 pomieszczeniach:

  • Pracownia rehabilitacyjna
  • Świetlica
  • Pracownia kulinarna
  • Pracownia plastyczno-ceramiczna
  • Pracownia muzyczno-teatralna
  • Pracownia stolarska
  • Punkt pierwszej pomocy

Budynek jest całkowicie pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony jest w platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo, łazienki przystosowane do potrzeb w/w, itp. Dzięki temu Nasz Dom może pochwalić się w pełni wyposażoną bazą lokalową na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Głównym założeniem pracy terapeutycznej jest aktywizowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania samodzielnych czynności życiowych, jak również samodzielnego życia w społeczeństwie. W niektórych przypadkach podtrzymywanie dobrej kondycji psychofizycznej i umacnianie zdolności do pełniejszego funkcjonowania w środowisku.

Realizowane jest to poprzez kompleksową terapię indywidualną i grupową, dostosowaną do możliwości i zainteresowań osób potrzebujących (uczestniczących w terapii).

Środowiskowy Dom Samopomocy tworzy takie warunki, które sprzyjają integracji społecznej i zmianie wizerunku osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi.