KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W KOŃSKOWOLI

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego „RODO”)

 

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskowoli, jest Dyrektor  Środowiskowego Domu Samopomocy, 24-130 Końskowola ul. Lubelska 81A, tel. 81 889  20 53, kontakt e-mail: sds.konskowola@wp.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy, z którym w sprawach dotyczących ochrony danych można kontaktować się: tel. 81 8816201, kontakt e- mail: iodo@konskowola.info.pl
 3. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych przez administratora stanowi art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d, f  i art. 9  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych oraz wynikających z przepisów prawa stanowiących podstawę działalności placówki, w szczególności:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 • Kodeksu Pracy
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • innych przepisów prawa, które regulują działanie ŚDS
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom oraz mieniu poprzez wykorzystanie systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren zewnętrzny budynku ŚDS
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być: organ prowadzący, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa ,inne podmioty, które na podstawie stosownych podpisanych umów z placówką przetwarzają dane osobowe.
 2. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku gdy podstawą do ich przetwarzania była uprzednia zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Od podstawy i celu przetwarzania danych zależy, z którego prawa możecie Państwo korzystać.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, konsekwencją jej braku może być niemożliwość wypełniania w pełnym zakresie działalności statutowej placówki wobec klienta. Zgoda na przetwarzanie danych nie jest wymagana, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, realizacji umowy, czy też w przypadku prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy osobie uprawnionej, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 5. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane, a po tym czasie zgodnie z wymogami prawa ( ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z późn. zm., Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). W przypadku danych pochodzących z monitoringu wizyjnego 30 dni
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w jej siedzibie oraz prawo uzyskania ich kserokopii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.